Все о коронавирусе в Азербайджане

                                                                            Онлайн центр квантового мышления

Gulnara

Gulnara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.
Адрес сайта: http://smartaddons.com
23.04.2021 12:08

Neredeyse son on yılda Moskova ile Ankara’nın ilişkileri hemen her alanda inanılmaz derecede sıklaştı ve gelişti. Sanki eski düşman en yakın dosta dönüştü.

İstiklal Savaşı döneminde Çarlık rejimini yıkan Bolşeviklerin destekleri ile başlayan ilişkiler neredeyse, 2016’daki tatsız olaylar hariç tutulursa, neredeyse yüzyıl çatışmasız olarak sürdü. Son on yılda ise argo tabir ile neredeyse “kanka” olduk.

Peki iyi hoş da 550 yıl süren husumeti, iki tarafın da insani ve bölgesel kayıplarını nasıl unutacağız? Bilhassa yeni Osmanlıcılar bu konuya nasıl bakacaklar?

Yüzyıllardır komşu hatta aynı topraklarda yaşayan Slav kökenli Ruslar ile Türki hakların kaderleri birbirlerine sıkıca bağlı olmuştu.

Tabi ikili ilişkiler her zaman dostane olmadı. Çünkü her iki taraf da diğerine baskı yaparak menfaat sağlamayı yeğledi.

İşte Rusya Çarlığı yöneticileri Romanovlar sülalesi ile Türk İmparatorluğu padişahları Osmanlıların tarihi ilişkileri bunun bir ispatı olarak karşımızda duruyor.

Diğer taraftan 1917 Bolşevik devriminden sonra yurtdışına kaçan entelektüel ve bilim adamlarının “Komünizm teorisine” panzehir olarak ortaya attıkları “Avrasyacılık” teorisi daha sonra bazı Rus bilim adamlarınca tekrar gündeme getirildi.

Başta Lev Gumilev (bir hayli eseri Türkçeye de çevrildi), günümüzde ise Putin’in de danışmanlığını yapan Aleksandr Dugin bu teorinin yeni mimarları olarak ortaya çıkıyorlar.

Gumilev, mesela, Rus, Türki ve Moğol kardeşliğini destekliyordu. O yazdığı eserleri ile Rusya’nın Cengiz’in torunu Batu Han tarafından kurulan Altın Orda’nın varisi olduğunu ve bir hayli Rus’un da zorla veya kendi istekleri ile vaftiz edilmiş Tatarlar neslinden geldiğini ispatlamaya çalıştı.

Gumilev aslında pek de haksız değil. Hatta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin “Rus’un derisini kazısan, altından Tatar çıkar” demeyi sever.

Yeni dönemin Avrasyacılık teorisi lideri Aleksandr Dugin, “Bana göre, Rusya ile Türkiye’nin kaderleri ve kat edecekleri yol aynı. Biz ortak olmaya, anlaşmaya mecburuz” demektedir.

Hatta geçenlerde sürtüşmelere rağmen Türkiye ile Rusya arasında savaş çıkmaz şeklinde beyanda bulunmuştu. Dugin, İran’ı da bu birliğe dahil etmek istemektedir.

Son 10-15 yılda Rusya’nın İran ve Türkiye ile yakınlaşmasının bu teoriye dayandığını söyleyebilir miyiz?

Malum insani, ticari ve siyasi ilişkilerde taraflar kendi menfaatlerini kollarlar. İşte böyle bir iş birliğinden kim daha fazla fayda görecektir?

Gürcistan’ın iki özerk bölgesini koparan, Ukrayna’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni ilhak eden ve ülkede iç savaş çıkaran, Suriye’de esas askeri güce dönüşen Rusya’nın Türkiye’ye yönelik esas niyeti nedir?

Bu sorulara bir yanıt ararken geçmişe bakmanın yararı olacağını düşünüyoruz. Bir evlilikte bile taraflar birbirinin içyüzünü öğrenmeye çalışırlar. Çünkü sevdikleri evlatlarını geleceğini düşünürler. Dolaysıyla bizim bu ilişkileri çeşitli açılardan incelememiz yadırganamaz.

Osmanlılarla Romanovlar tarihin hemen her döneminde birbirleri ile savaşmışlar. Bu konular Rus ve Türk tarih kitaplarında çokça kaleme alındı. Nasıl olmasın ki, bilhassa o dönemde savaşlar büyük can ve mal kaybına neden oldular.

Bu ikili mücadele her ülkenin kendi ideolojisinin önemli bir unsuruna döndü, okulların tarih müfredatlarına alındı. Demek ki okula giden her Rus ve Türk genci bu konularla ilgili birçok şey öğrendiler.

Bu iki tarafın birbirine düşmanca ve şüphe ile bakmasına neden oldu. Aslında tarih ders kitaplarında bu olaylar yansıtılmasa idi, taraflar birbirinin geçmişini bilmeyeceklerdi.

Örneğin Almanya’da eğitim alanlar İkinci Dünya Savaşı, Hitler, soykırım gibi konuları bilmezler, çünkü müfredatta bunlar yoktur.

Tabii ki Rus dediğimizde biz Rusya Federasyonu vatandaşlarını kastediyoruz. Etnik Ruslar dışında bütün azınlıklar da kendi tarihlerini değil, doğrudan Rusların tarihini öğrenmekteler.

Neticede büyük Rus halkının tarihini en ince teferruatına kadar bilen, mesela Altın Orda dönemini “Tatar zulmü” dönem olarak öğrenen Tatar çocuklarında milli şuur hemen hemen yok olmaktadır.

Hele anadilini de bilmezlerse onlar için Tatar, Başkurt, Çuvaş veya başka azınlığa mensup olmanın hiçbir önemi kalmamaktadır.

Çünkü kendilerini büyük Rus ulusunun bir parçası addetmektedirler. Diğer etnik adlar birer teferruat olmaktadır.

Türkiye-Rusya ilişkileri tarihi geçmiş 9-10’uncu yüzyıllardan başlar. Henüz Moskova ortaya çıkmadan önce, Kiev Rusya’sı ile Bulgar, Suvar, Peçenek, Hazar, Kıpçak gibi Türki boylarla ilişkiler söz konusudur.

Mesela Türk tarihçisi Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’ın başta “Peçenek Tarihi”, daha sonra “4-18. asırda Kara Denizin kuzeyindeki Türk Kavim ve Devletleri” adlı eserleri bu dönemi aydınlatmaktadır.

13’üncü yüzyılda Doğu Slavları yukarıda sayılan Türki boylar dışında Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından kurulan Altın Orda’nın hakimiyeti altına girerler.

İki buçuk asır süren bu dönemi Ruslar “Tatar zulmü” dönemi olarak anarlar. Aslında başkent Saray Rus knezliklerinin (beyliklerinin) iç işlerine, kültürel ve dini faaliyetlerine karışmamış, tek vergi almakla yetinmişti.

Altın Orda’nın zayıflama döneminde kurulan Kırım hariç, Kazan, Kasım, Astırahan ve Sibir Hanlıkları Moskova’nın güçlenmesi ile birbiri ardından onun boyunduruğuna girdiler.

Moskova onlardan vergi almakla yetinmedi, tersine gerçek zulmünü gösterdi. Fakat azınlıklar bu dönemlerini “Rus zulmü dönemi” diye hiçbir şekilde adlandıramadılar.

Böylece Ruslar için Türk dünyasında tek bir rakip -o da Osmanlı Devleti kalır. Zaman içinde Ruslar sıcak denizlere inmek için Karadeniz sahillerine, Kafkaslara yönelirler. İki ülke arasında ciddi çatışmalar, savaşlar başlar.

Karadeniz’in bir zamanlar Türk dünyasına ait olan kuzey kısımları Rusların eline geçer. Romanovlar hatta Konstantinapol’ü (İstanbul) kurtarma, hayaline kapılırlar.

Osmanlıların savaşlarda Ruslara karşı genelde başarısız olmalarının sebebi olarak batıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden uzak kalmaları, yurt dışında temsilcilik açmada gecikmeleri, komşuları hakkında yeterli bilgi alamamaları, ekonomilerinin yalnızca vergiye dayanması, eğitime gerekli önem verilmemesi gibi huşular gösterile bilir.

Ruslar ise geçmişte de şimdi de düşmanları, rakipleri ve ayrıca komşu halkları dikkatli bir şekilde gözlemlemektedirler. Bu bilhassa Büyük Petro döneminde çok gelişmeye başlamıştır.

İlginç bir bilgi olarak şunları göstermek mümkün: 1713 ile 1917 yılları arasında Rusya’da Türkiye (Osmanlı) hakkında toplam 4 bin 874 eser yayımlanmıştır, bunların yarısından fazlasını ise tarihi eserler teşkil etmektedir.

Bu da düşman ve jeopolitik rakip gördükleri Osmanlı’ya ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesidir.

Prof. Dr. Nadir Devlet

Nadir Devlet: Tarihte Türk-Rus ilişkileri – KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

23.04.2021 08:29

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ HAKKINDA KAZAK HALKININ GÖRÜŞLERİ
Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU

Türkiye ile Ermenistan arasındaki olaylarda başlıca meseleyi, 1915 yılı olayları ve sözde soykırım konusu oluşturmaktadır. Bu olaylar hakkındaki bilgiler Kazakistan’a çoğunlukla Rusya üzerinden, Rusça literatür ile ulaştığı için Kazak halkı genellikler Ermeni tezleri hakkında bilgi sahibidir. Tarihi süreçte baktığımızda Türkistan Türkleri de Ermeni Taşnak çetelerinin saldırı ve yağmalarına maruz kalmıştır ancak ileriki yıllardaki Sovyet propagandasının etkisiyle Kazaklar arasında, Ermeni tezini destekler yayınlar yapılmıştır. 1915 yılı olaylarının gerçek yüzünün Kazak halkı tarafından doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kazakça ve Rusça yayınlarla kendi tezini savunmalı; Ermeni Meselesini konu alan uluslararası konferans ve sempozyumlara Kazak bilim insanlarının katılımı daha yoğun bir şekilde sağlanmalıdır.

Tamamını Oku:

academia.edu/35354214/TURK_ERMENI_ILISKILERININ_BOLGESEL_POLITIKALARA_ETKISI_U_SEMPOZYUMU

TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL POLİTİKALARA ETKİSİ - Turkish Forum (turkishnews.com)

 

22.04.2021 11:53

О чем договорились Аллахшукюр Пашазаде с Варфоломеем

 Анна Аникина

Шейх-уль-ислам убеждал Константинопольского патриарха стать союзником Баку. Фото с сайта www.qafqazislam.com

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 1 апреля встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Помимо прочего верховный муфтий Кавказа пригласил главу Константинопольской церкви посетить мечети и церкви Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Во время разговора, состоявшегося в резиденции Константинопольского патриарха, расположенной в стамбульском районе Фанар, шейх-уль-ислам заверил, что всегда призывал к справедливому миру. «Азербайджан – это страна, где люди разных религий живут как друзья и братья, является сторонником мира во всем мире. Я знал, что азербайджанское государство обеспечит мирное существование всех религий в освобожденном Карабахе. Армянская церковь поддерживает агрессию против соседних народов, а армянские священнослужители призывают к войне с крестом в одной руке и оружием в другой», – приводит слова Пашазаде пресс-служба Управления мусульман Кавказа. При этом шейх-уль-ислам высказал надежду, что «армянский католикос будет способствовать миру и диалогу, продвигать мирные и гуманистические идеи и воздерживаться от религиозной ненависти в соответствии со своими моральными обязательствами, а не войной». Отмечается, что патриарх Варфоломей «поддержал эту позицию и подчеркнул важность усилий Армянской апостольской церкви в этом направлении».

На официальном ресурсе Константинопольского патриархата, портале Orthodox Times, подробности переговоров сторон по проблеме Нагорного Карабаха не уточняются. Написано лишь, что в ходе встречи муфтий и патриарх «обсудили вопросы, связанные с продолжающимся диалогом между православием и исламом, а также другие вопросы, представляющие более широкий интерес».

Напомним, что 27 сентября 2020 года Азербайджан начал операцию «Железный кулак» по восстановлению юрисдикции в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Война завершилась 10 ноября подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня президентами Азербайджана и РФ Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Почти сразу армяне начали оставлять передаваемые районы. «В результате армянской оккупации тысячи исторических, религиозных и культурных памятников, святынь и кладбищ, исламских, христианских и еврейских были разрушены на наших территориях. Наши мечети подверглись беспрецедентным оскорблениям, например содержанию животных, запрещенных в исламе» – так пояснил патриарху Варфоломею происходящее Аллахшукюр Пашазаде.

Разговор с главой Константинопольской церкви о Карабахе скорее всего был неслучаен. С одной стороны, Азербайджан в прошлогоднем военном столкновении поддержал ее ближайший союзник – Турция, гражданином которой является патриарх Варфоломей. С другой – долгие годы роль миротворца и посредника в спорном регионе играла Русская православная церковь. 26 марта с.г. на заседании Высшего церковного совета, посвященного взаимодействию РПЦ с исламским миром, патриарх Московский и всея Руси Кирилл уделил особое внимание проблеме Нагорного Карабаха. «Вызовом для межрелигиозного согласия являются международные конфликты. Они не могут не отражаться на межрелигиозных отношениях, и нередко возникает угроза перенесения этих конфликтов в религиозную плоскость. Не могу не упомянуть в связи с этим эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, где пролилась кровь, но благодаря действиям религиозных лидеров удается не допустить того, чтобы этот конфликт из политического и межэтнического был перенаправлен в межрелигиозное русло. Я находился в постоянном контакте и с католикосом всех армян, и с верховным муфтием Азербайджана, и должен сказать, что этот живой, естественный контакт содействовал тому, что религиозные лидеры настолько, насколько это было для них возможно (ведь и они находятся под сильным прессом окружающей их среды), все-таки вступили в определенный контакт, и по милости Божией вновь удалось предотвратить наполнение политического конфликта религиозным содержанием. Все это стало возможным в результате многолетних миротворческих усилий при участии Русской православной церкви», – заявил глава РПЦ.

Он добавил, что «наша максимальная цель – остановить всякий конфликт, вдохнуть мирный дух в людей». «Верю и надеюсь, что религиозные лидеры Азербайджана и Армении еще внесут свой вклад в прекращение противостояния, в примирение между народами, и представители религиозных групп как Азербайджана, так и Армении будут несомненно участвовать в этом процессе, движимые общим желанием прекратить конфликт и восстановить мир».

При этом, когда 16 октября 2020 года на сайте Духовного управления мусульман Кавказа было опубликовано заявление об Отечественной войне, в котором утверждалось, что «Армения – моноэтническое государство и этнические чистки – это проявление ее склонности к ксенофобии», а также то, что «разрушение Арменией десятков тысяч религиозных и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана – показатель ее террористического характера», оно было подписано в числе прочих архиепископом Бакинским и Азербайджанским Александром (Ищеиным). Впрочем, он был не единственным клириком РПЦ, поддержавшим Баку.

Пока не совсем понятно, насколько возможен визит Варфоломея в столицу Азербайджана без одобрения, хотя бы негласного, Московского патриарха. Ведь это каноническая территория Бакинско-Азербайджанской епархии РПЦ. Любопытно, что во время беседы Пашазаде с Варфоломеем ни один из них, намеренно или нет, ни словом не упомянул усилия Московского патриархата по восстановлению мира в Нагорном Карабахе, о которых в Москве часто напоминают. Варфоломей назвал «главным миротворцем в регионе и мире» председателя Управления мусульман Кавказа. Впрочем, это объяснимо. В октябре 2018 года Синод РПЦ принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем из-за создания Православной церкви Украины (ПЦУ).


Константинополь сменил РПЦ в роли миротворца на Кавказе / / Независимая 

22.04.2021 10:56

Поедет ли азербайджанская делегация на заседание межправсовета ЕАЭС в Казань и стоит ли вопрос о вступлении Азербайджана в организацию — разбирался Sputnik Азербайджан.

Александра Зуева. Заседание глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Казани 29–30 апреля. Одна из самых обсуждаемых в экспертном сообществе тем сегодня — возможное вступление в организацию Азербайджана. И главная интрига – примет ли участие азербайджанская делегация в казанском межправительственном совете.

Азербайджан ждут в ЕАЭС, но как быть с «пленными»?

В Баку на официальном уровне тема ЕАЭС не поднимается вообще. В Кабинете министров Sputnik Азербайджан ответили, что им пока неизвестно, поедет ли кто-то в Казань. Надо понимать, что и официального приглашения Баку пока не получал.

Причина, возможно, кроется в сопротивлении Еревана, который считает, что для начала «должен быть решен вопрос возвращения армянских военнопленных».

Позиция Баку: в Азербайджане на данный момент содержатся лишь армянские диверсанты, которые были задержаны в Карабахе уже после подписания трехстороннего заявления.

Вместе с тем, по оценке экспертов, присоединение Азербайджана к ЕАЭС могло бы решить множество спорных вопросов между Баку и Ереваном, а вступление в ОДКБ и вовсе сделало бы бессмысленными конфликтные моменты между ними.

Спасет ли ситуацию Лукашенко

Интеграция Азербайджана со странами ЕАЭС должна быть согласована всеми государствами-членами союза. И пока Армения процесс тормозит, выступить в качестве посредника могла бы Беларусь.

В ходе рабочего визита в Баку Александр Лукашенко не скрывал, что предлагал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву свою помощь в этом вопросе.

Говорят об этом и в Минске. Так, глава постоянной комиссии по международным отношениям нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных прогнозирует активизацию в этом процессе: «Несомненно, в ближайшие месяцы мы увидим более плотную работу Азербайджана на площадках — ЕАЭС и Таможенного союза».

Роль Лукашенко как посредника одобрил и Ильхам Алиев. В ходе переговоров в Баку азербайджанский лидер заявил, что «Беларусь, как друг и проверенный партнер, примет активное участие не только в восстановлении территорий, но и в налаживании контактов между Азербайджаном и Арменией».

Однако подробности беседы на эту тему во время пятичасовых неформальных переговоров президентов так и остались неосвещенными в СМИ. Поэтому до сих пор остается неясным, как белорусский лидер сможет уладить вопрос «военнопленных», который особо остро стоит сегодня между Баку и Ереваном.

Но если заседание в Казани с участием делегации из Баку состоится, о сближении Азербайджана и ЕАЭС можно будет говорить более предметно.

Баку никуда не торопится

Депутат Расим Мусабеков убежден – говорить о вступлении Азербайджана в ЕАЭС пока рано. А вот на заседание в Казань поехать делегация может. Правда, ее туда сначала должны пригласить.

«Я думаю, что, если Азербайджан на заседание позовут, он примет в нем участие. И если статус наблюдателя ему покажется привлекательным и не отягощенным политическими предусловиями, думаю, Баку его примет», — считает парламентарий.

Главное, по словам собеседника Sputnik Азербайджан, Армения не должна выдвигать при этом никаких предусловий. Рассматривать их Азербайджан не будет.

Что же до преимуществ от вступления Азербайджана в ЕАЭС, то, по мнению Мусабекова, их, как таковых, нет. И не потому, что Азербайджану нечего получить от Союза и нечего ему дать взамен. Все дело в том, что в отличие от Ирана и других государств, которым с нуля необходимо выстраивать отношения со странами-членами Союза, Азербайджан уже находится в составе СНГ, пояснил парламентарий.

«В рамках СНГ имеется и режим свободной торговли, и взаимное признание дипломов, и соглашения, связанные с социальными обеспечениями, соглашения по транспорту. То есть, практически все, что предлагает ЕАЭС, Азербайджан получает, будучи просто в составе СНГ», — подчеркнул депутат.

Кроме этого, по словам собеседника Sputnik Азербайджан, со всеми членами ЕАЭС, за исключением Армении, Азербайджан имеет достаточно хорошие политические и развитые экономические отношения.

«И тут надо понимать, что объем экономических отношений Азербайджана с государствами ЕАЭС меньше 10%. И если говорить о внешнеэкономических связях нашей страны, то ЕАЭС не является для нас приоритетным партнером. И я не думаю, что ситуация кардинально изменится после вступления Азербайджана в этот Союз», — считает он.

Мусабеков напомнил, что в свое время Баку не подписал ассоциативных соглашений с Евросоюзом. Азербайджан никуда не торопится, а там время покажет, заключил он.

Статуса наблюдателя в ЕАЭС будет достаточно

В свою очередь, глава бакинского клуба политологов Заур Мамедов отметил, что разговоры о вступлении Азербайджана в ЕАЭС на разных уровнях ведутся последние шесть-семь лет.

«Конечно, сотрудничество со странами-членами ЕАЭС привлекательно для Азербайджана. У него со всеми, кроме Армении, очень теплые отношения. Но говорить о членстве Азербайджана в ЕАЭС пока рано», — отметил политолог, добавив, что Азербайджан вполне может устроить статус наблюдателя в организации.

Собеседник Sputnik убежден – для того, чтобы Азербайджан стал членом ЕАЭС, должно быть как минимум полностью исполнено трехстороннее заявление по Карабаху, подписанное Баку, Москвой и Ереваном, а это вопрос времени – трех-пяти лет.

Читать далее: https://az.sputniknews.ru/expert/20210421/426755456/azerbaijan-

21.04.2021 20:22

Зачем Гайнутдин атаковал своего татарстанского коллегу

Роман Силантьев


Уже достаточно длительное время в мусульманской общине России не отмечалось крупных междоусобных конфликтов. Накал страстей девяностых-нулевых годов, когда в титанической битве сошлись Центральное духовное управление мусульман России и альянс его оппонентов, помнят лишь аксакалы и историки. Но полного умиротворения тоже не наступило: московский муфтий Равиль Гайнутдин оказался очень упорным и целеустремленным человеком и до сих пор не оставляет попыток объединить всех мусульман под своим крылом.


12 лет назад, в конце 2009 года, Гайнутдин находился на пике своего влияния и решил форсировать процесс объединения уммы под эгидой Совета муфтиев России. Попытка была дерзкой и решительной, но неудачной – верховный муфтий Талгат Таджуддин классическим приемом айкидо обратил силу противника против него же и запустил процесс распада гайнутдиновского блока. После этого раскол в умме лишь усугубился: в 2011 году Гайнутдин лишился своего крупнейшего муфтията, поссорившись с муфтием Татарстана Ильдусом Файзовым, затем его позиции изрядно подорвали Всероссийский муфтият и Духовное собрание мусульман России (ДСМР), а в 2020 году потери стали вовсе катастрофическими: проект упразднения Совета муфтиев России и перевода всех муфтиятов в прямое подчинение ДУМ РФ привел к автономизации ДУМ азиатской части России, ДУМ Республики Башкортостан и десятка меньших централизованных религиозных объединений (ЦРО), в которых была сконцентрирована львиная доля уцелевших общин. И как итог – у ДУМ РФ шестое место по их числу, уровень Крымского муфтията и ДСМР.Несмотря на объективные процессы деградации, уверенность в своих силах у руководства ДУМ РФ не уменьшалась. Равиль Гайнутдин подчеркнуто именовался духовным лидером российских мусульман, а московская Соборная мечеть называлась главной в стране.

При этом какие-либо соглашения о разделении сфер влияния между муфтиятами игнорировались и любое событие в умме могло получить оценку московского муфтия, что не прибавляло ему союзников.Особенно драматично развивались отношения между ДУМ РФ и ДУМ РТ. Будучи уроженцем Татарстана, Равиль Гайнутдин имел особые планы на эту республику и предпочитал общаться с ее руководством напрямую. Молодого татарстанского муфтия Камиля Самигуллина он равным себе не считал, однако со временем авторитет Самигуллина сильно вырос, а вот Гайнутдина – снизился. Стало очевидно, что ДУМ РФ теряет не только общины.

В информационной, образовательной и научной сфере стал доминировать новый альянс Муфтията Дагестана, ДУМ РТ и ДСМР, который сильно потеснил блок Гайнутдина также по линии международной деятельности.Наибольшую угрозу из этого альянса для ДУМ РФ представлял муфтий Альбир Крганов, который создал в столице полноценный параллельный муфтият и заручился поддержкой властей столицы, в то время как дагестанцы и татарстанцы планов экспансии не строили. Однако атаковать было решено именно Самигуллина. По-видимому, последней каплей давно копившегося на него раздражения стала история с выделением средств на вторичное проведение 1100-летнего юбилея принятия ислама в Поволжье. Глава ДУМ РФ прямо указывал, что само выделение средств сугубо его заслуга, и потому их расходование нужно согласовывать с ним. И не ограничиваться одним только Татарстаном, глава которого получил указание освоить бюджет. Но договориться не удалось, и главным выгодополучателем от юбилея оказался Самигуллин.

И это было очень обидно.Атаку на Самигуллина начал заместитель Гайнутдина Рушан Аббясов, который жестко раскритиковал уровень Болгарской исламской академии, указав на якобы полный провал в ее работе и подчеркнув даже гипотетическую невозможность создания на базе этого учебного заведения Всероссийского совета улемов (авторитетных богословов). Затем в бой вступил сам Гайнутдин, на открытии своего книжного магазина "Баракат" разгромивший новый перевод тафсира (толкования Корана), выпущенного казанским издательством "Хузур" по линии Самигуллина. Московскому муфтию, а до этого российским ваххабитам-салафитам не понравилась одна сноска, в которой речь шла об "обитателях могил", у которых, с точки зрения ряда богословов, можно просить помощи. Данный момент по линии ДУМ РТ оперативно разъяснили, но Гайнутдина было уже не остановить.За несколько дней до перевыборов Самигуллина, которые прошли 12 апреля сначала в мессенджерах, а затем на официальном сайте ДУМ РФ, появилось письмо московского муфтия главе Татарстана Рустаму Минниханову. Из письма следовало, что главой мусульман республики является опасный турецкий сектант из стамбульского братства "Исмаил-ага", сознательно распространяющий особо вредоносные ереси и стравливающий между собой мусульман.

"Нельзя пребывать в иллюзии, что такое беспардонное внедрение одного из крайних течений, представляющих традицию суфийских братств, не вызовет ответной реакции с другого полюса обширного спектра мусульманской традиции. И здесь огромны риски получить в центре России ситуацию с салафитско-суфийским непримиримым противостоянием по образцу ряда республик Северного Кавказа", – взывал к Минниханову Гайнутдин, параллельно требуя "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства Республики Татарстан, не допустить ухода духовенства Татарстана из русла срединного ислама в те или иные сектантские школы и течения".С момента "отлучения" верховного муфтия Талгата Таджуддина от ислама, неудачно инициированного лидерами Совета муфтиев в 2003 году, столь жесткие обвинения в адрес мусульманских лидеров высшей лиги прозвучали впервые. Равиль Гайнутдин определенно пошел ва-банк, но сорвать избрание Самигуллина на новый срок не смог. Несмотря на заверения первого зампреда ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, что разоблачительное письмо вызвало в Татарстане бурю восторга и местные имамы со слезами на глазах благодарили мудрого лидера всех российских мусульман за бдительность, Самигуллин получил все 100% голосов, а еще добрые слова от Минниханова, который лично посетил съезд.

Поддержали Самигуллина и коллеги-муфтии, среди которых самым обидным для Гайнутдина образом оказался и глава ДУМ Республики Башкортостан Айнур Биргалин – еще год назад лидер крупнейшей части Совета муфтиев. А некогда вернейший проводник интересов Совета муфтиев Нафигулла Аширов вообще заявил, что "сегодня многие крупные духовные управления заморозили свои отношения с ДУМ РФ". "Мы знаем, что в нашей стране нет так называемого общероссийского духовного управления, есть отдельные крупные межрегиональные организации, некоторые из которых вопреки своему реальному статусу желают позиционировать себя именно общероссийскими", – сказал лидер ДУМ азиатской части России.А вот Равиля Гайнутдина никто не поддержал.

Даже радикальные ваххабиты на своих ресурсах написали, что доносить на коллег – харам, то есть запрещено исламом. Конечно, немедленно вспомнили, что в 2010 году сам Гайнутдин получил предостережение московской прокуратуры как раз за содействие экстремистскому турецкому движению "Нурджулар", да и хвалебные предисловия к книгам Фетхуллаха Гюлена писал. Особое же раздражение вызвали выпады московского муфтия против суфийской традиции в целом, и это при том, что она уже реально доминирует в умме – суфиями ведь являются не только кавказские муфтии и Самигуллин, но и Талгат Таджуддин с Альбиром Кргановым. В общем, дополнительных врагов лидер ДУМ РФ себе нажил изрядно, причем не только среди духовных лидеров, но и среди чиновников, которым явно не понравился скандал на пустом месте, да и фактические обвинения в преступной потере бдительности радости не прибавили.Сам Самигуллин развивать конфликт не стал, но шпильку московскому коллеге подпустил, процитировав президента Владимира Путина с его пожеланиями здоровья американскому президенту. Ему и не нужна была эскалация конфликта: чистая победа над Гайнутдином и резкое повышение аппаратного веса и так стали отличным призом.Но было среди итогов этого скандала и что-то положительное для Равиля Гайнутдина. Ведь он реально смог осуществить свою мечту и объединить российских мусульман. Пусть даже и против себя.

Источник - независимая газета
21.04.2021 20:06

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 февраля 2021 года, затрагивая гендерный вопрос, на главном ежегодном политическом событии - 46-й сессии Совета по правам человека ООН - среди обозначенных приоритетов демократических преобразований в Узбекистане и работы страны в рамках Совета по правам человека ООН отметил: «В вопросах гендерной политики мы намерены кардинально повысить роль женщин в общественной, политической и деловой жизни страны».

Известно, что демократизация общественного развития невозможна без полноценного участия женщин в политической жизни.

Нормативная база, касающаяся участия женщин в политике и избирательных процессах, определена в первую очередь в международно-правовых актах. Например, если Всеобщая декларация прав человека устанавливает равноправное участие женщин в политических и избирательных процессах, основанное на принципах недискриминации и равного осуществления политических прав, то Конвенция о политических правах женщин и ряд других региональных конвенций закрепляют, что осуществление таких прав должно быть обеспечено без разделения по признаку пола. В свою очередь статья 25 Международного пакта о гражданских и политических правах разъясняет, что все граждане имеют право не только принимать участие в общественно-политических мероприятиях, но и голосовать и быть избранными на подлинных периодических выборах. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин подтверждает право женщин занимать «государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях государственного управления».

Кроме того, в статье 7 данной конвенции установлено, что государства-участники принимают все соответствующие меры по ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны. В частности, обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право голосовать на всех выборах и публичных референдумах, избираться во все публично избираемые органы, а также участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства.

Международный пакт о гражданских и политических правах устанавливает, что никакая дискриминация по признаку пола не допускается при осуществлении права участвовать в голосовании и общественной жизни, а Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин обязует государства принимать соответствующие меры для устранения любых проявлений такой дискриминации.

Право женщин на всестороннее участие во всех областях общественной жизни остается одним из важнейших вопросов, затрагиваемых в декларациях и резолюциях ООН. В таких документах, как Резолюция Экономического и социального совета ООН 1990/15 от 24 мая 1990 года, Пекинская декларация и Платформа действий, Согласованные выводы Комиссии по положению женщин 2006 года и Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 66/130, касающихся женщин и их участия в политической жизни, правительства призывают принимать меры, направленные на существенное увеличение количества женщин на выборных и назначаемых должностях всех уровней и областей общественно-политической деятельности для достижения равного представительства женщин и мужчин.

Государства - участники международных конвенций разделяют ответственность за отстаивание и выполнение этих обязательств в целом ряде институтов. Избирательные органы несут ответственность за обеспечение того, чтобы их действия и решения соответствовали международным обязательствам их стран.

Самая прогрессивная «дорожная карта»

Признанной наиболее прогрессивной «дорожной картой» для расширения прав и возможностей женщин во всем мире являются Пекинская декларация и Платформа действий, принятые в сентябре 1995 года на IV Всемирной конференции по положению женщин в Пекине (Китай).

По итогам конференции, в которой приняли участие более 30 тысяч активистов, представители 189 стран единогласно приняли Пекинскую декларацию и Платформу действий.

Эти исторические документы являются одними из важнейших международных документов в сфере гендерного равенства. В Пекинской декларации закреплены принципы свободы выбора и равенства возможностей. В частности, говорится, что все девочки и женщины имеют право на жизнь, свободную от насилия, на образование, участие в процессах принятия решений и получение равной с мужчинами оплаты труда.

Платформа действий - это план действий по продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек. Она подтверждает Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и основана на Найробийских перспективных стратегиях в области улучшения положения женщин, а также соответствующих резолюциях, принятых Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей ООН.

Платформа действий сформулировала всеобъемлющие обязательства по 12 важнейшим проблемным областям, в том числе участие женщин в процессах принятия решений и власти. Эти вопросы считаются очень важными и требуют должного внимания для обеспечения гендерного равенства и реализации прав женщин в политическом измерении. Для каждой проблемной области была разработана «дорожная карта», в которой определены стратегические цели и конкретные действия для улучшения положения женщин.

За прошедший период после принятия Платформы действий достигнуты определенный прогресс, успехи в расширении прав и возможностей женщин.

В октябре прошлого года состоялась юбилейная 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой прошла Встреча на высшем уровне, посвященная 25-й годовщине IV Всемирной конференции по положению женщин.

Как отметила заместитель Генерального секретаря ООН, Директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука: «В 1945 году основание ООН было очень важным и смелым шагом. Тогда среди глав правительств и государств не было ни одной женщины. В 1995 году, во время принятия Пекинской декларации, было 12 женщин, возглавлявших правительства и страны. Сегодня их - 22…».

Доля женщин в парламенте растет

Следует констатировать, что в Узбекистане на протяжении последних лет принимаются активные меры для обеспечения гендерного равенства, о чем отметила в своем выступлении по случаю Встречи на высшем уровне, посвященной 25-й годовщине IV Всемирной конференции по положению женщин, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Танзила Нарбаева.

В частности, она подчеркнула, что власти Узбекистана приняли около 20 правовых актов в сфере защиты и расширения прав женщин, разработали Стратегию по достижению гендерного равенства на период до 2030 года, а также ввели специальную процедуру, согласно которой все новые законопроекты анализируются с гендерной точки зрения. Кроме того, Танзила Нарбаева отметила, что растет число женщин в правительстве, их участие в государственных делах, принятии решений. Число женщин в парламенте Узбекистана удвоилось.

В Узбекистане на уровне законодательства и государственной политики созданы механизмы обеспечения и защиты прав женщин, в том числе политических.

В целях реализации (включая положения международных) правовых актов, устанавливающих основные стандарты прав человека, статья 18 Конституции закрепляет равенство полов перед законом, запрещает по половому признаку как дискриминацию в реализации прав и свобод, так и их ограничение. Согласно Основному Закону страны, граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов.

Логическое продолжение положений Конституции находит свое отражение в избирательном законодательстве.

В частности, в Избирательном кодексе, Законе «О референдуме Республики Узбекистан» определено, что гражданин Республики Узбекистан, который достигнет на день голосования 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых других избирательных действиях, а также процедурах по подготовке и проведению референдума. Более того, имеет право избирать, участвовать в референдуме независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий.

Таким образом, фактически участие женщин в избирательном процессе в нашей стране с точки зрения его правовой регламентации ничем не отличается от участия мужчин.

Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» закрепляет обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин быть избранными в представительные органы власти, а также при выдвижении от политических партий кандидатов в депутаты.

Нет никаких ограничений

Избирательный кодекс Республики Узбекистан способствует дальнейшему расширению возможности участия женщин на всех этапах подготовки и проведения выборов.

В соответствии с кодексом женщины могут оказывать реальное воздействие на принятие политических решений. Участие женщин в выборах открывает доступ к их представительству в органах государственного управления.

Нет никаких ограничений для женщин выступать в качестве кандидатов на выборах, проводить предвыборную агитацию и избираться в представительные органы власти.

В то же время дополнительной гарантией участия женщин Узбекистана в избирательном процессе является законодательное закрепление государственных гарантий равных прав и свобод мужчин и женщин, предусматривающих обеспечение так называемого гендерного представительства - 30 процентов женщин от общего числа выдвинутых партиями кандидатов. Это имеет важное значение, так как предоставляются большие возможности женщинам баллотироваться в депутаты, что помогает отстаивать их права и интересы на политическом уровне.

Последовательное применение гендерной квоты дало результат на парламентских выборах 2019 года. Впервые в истории Узбекистана в Законодательную палату избранные женщины-депутаты составили 32 процента от общего числа избранных депутатов, 25 процентов - членов Сената. Количество женщин в национальном парламенте достигло уровня, установленного в рекомендациях ООН.

Весомые результаты реформ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в 2020 году, выступая на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню, сказал: «В настоящее время в результате проводимых широкомасштабных демократических реформ возрастает активность женщин в общественно-политических процессах. Это еще раз продемонстрировали состоявшиеся в декабре прошлого года выборы в парламент страны и местные Кенгаши».

Отмечалось, что впервые в истории Узбекистана результаты выборов соответствовали рекомендациям ООН относительно численного представительства женщин в национальном парламенте. По количеству женщин-депутатов парламент нашей страны поднялся на 37-е место среди 190 национальных парламентов мира, тогда как еще 5 лет назад Узбекистан занимал в этом рейтинге 128-е место.

Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» требует соблюдения гендерного баланса и в выборной администрации. Выросло представительство женщин в выборных органах, в том числе в избирательных комиссиях на всех уровнях. Изменения в составе ЦИК, произошедшие в 2019 году, привели к увеличению количества женщин с 19 до 33 процентов.

У самых активных, авторитетных представительниц общественности имеется еще больший шанс быть делегированными в члены участковой избирательной комиссии в качестве представителей махаллинских сходов граждан, профсоюзов, обществ инвалидов, ветеранских организаций и других. Они выступают наблюдателями на выборах в качестве представителей от органов самоуправления граждан.

Так, в ходе избирательной кампании 2019 года отмечался рост участия женщин в составе избирательных комиссий по выборам депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса: женщины составили 46 и 49 процентов состава окружных и участковых избирательных комиссий соответственно.

Международное признание

Повышение роли женщин Узбекистана в политических процессах и расширение их участия в избирательной кампании 2019 года получило и международное признание.

В Итоговом отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами 2019 года особенно подчеркивается:

•         соблюдение гендерной квоты в размере 30 процентов от общего числа кандидатов, выдвинутых каждой партией; выдвижение всеми партиями 310 кандидатов женского пола (41 процент);

•         увеличение числа женщин в составе Законодательной палаты (на 16 процентов): количество женщин в новом парламенте удвоилось (48 женщин, или 32 процента);

•         возрастание числа женщин в выборных органах: в 2019 году количество женщин - членов ЦИК выросло с 3 до 7, женщины составляли половину членов участковых избирательных комиссий.

Отрадно отметить, что в декабре 2020 года в Ташкенте состоялся первый Форум «Роль женщин-парламентариев в развитии Узбекистана». Его высокая практическая значимость заключается в том, что он дал прекрасную возможность для открытого обсуждения всего комплекса вопросов полноценного участия женщин в решении политических и социально-экономических задач, что является необходимым условием экономического прогресса, демократического развития и стабильности в нашем обществе.

Работа продолжается

Среди ключевых задач достижения равного участия женщин в политической сфере Узбекистана - повышение информированности, обеспечение общественно-гражданского образования для женщин и мужчин с целью улучшения понимания ими важности участия женщин в политических процессах, распространение информации о международных и национальных обязательствах и соглашениях в области гендерного равенства, включая национальное законодательство, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинскую декларацию и Платформу действий и Цели развития тысячелетия.

Кроме этого, важное значение имеют такие направления работы, как укрепление существующих женских организаций, организаций гражданского общества, СМИ и научного сообщества с целью расширения участия женщин в политической жизни путем обмена практическим и передовым опытом. А также обеспечение равного представительства женщин и мужчин как кандидатов или других политических фигур по освещению их деятельности в СМИ.

В целом за последние годы в Узбекистане проделана колоссальная работа по обеспечению гендерного равенства, участия женщин в общественной, политической и деловой жизни страны. И такая работа последовательно продолжается.

Гульноза Рахимова,

постоянный член Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

21.04.2021 20:01

Четыре года назад была принята Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Сегодня нет сомнений в её конструктивности, о чем свидетельствуют результаты реформ, успешно осуществляемые под руководством Президента Шавката Мирзиёева.

Известно, что формирование эффективного государственного управления невозможно без повышения эффективности парламента. Следует отметить озвученный Главой государства стратегический девиз – «мы не свернем с пути демократических реформ», – который демонстрирует твёрдую политическую волю и ориентир для единого понимания «эффективности» государственного управления, где демократия выступает как ценность, цель и средство достижения этой цели. С учетом этого, в Стратегии действий в качестве одного из приоритетных направлений совершенствования государственного и общественного строительства определено «дальнейшее усиление роли парламента и политических партий в углублении демократических реформ и модернизации страны».

Сегодня можно сделать выводы относительно достигнутых результатов, дав оценку тому, насколько повысилось эффективность деятельности парламента (Олий Мажлиса).

Прежде чем ответить на этот вопрос, целесообразно понять: что подразумевает понятие «эффективный парламент»?

В руководстве Межпарламентского союза (МПС) отмечается, «хотя «эффективность» на первый взгляд может не показаться демократической ценностью, она становится таковой, благодаря выполняемым задачам, которые необходимы для функционирования демократического процесса: законотворчества, контроля за исполнительной властью, финансового контроля и так далее». Обобщая выводы МПС, можно сказать, что эффективный парламент характеризуется: во-первых, наличием прав и ресурсов для выполнения возложенных задач; во-вторых, наличием достаточных полномочий и независимости по отношению к исполнительной власти, чтобы эффективно её контролировать и сотрудничать с ней; в–третьих, наличием высокого уровня доверия среди электората; в-четвертых, способностью поддерживать и продвигать национальное единство.

В Узбекистане за последние четыре года значительно расширились полномочия и участие парламента в реализации реформ, в решении важнейших социально-экономических и политико-правовых задач. Надо подчеркнуть, что несмотря на пандемию COVID-19 деятельность узбекского парламента по осуществлению своих полномочий не остановилась, а наоборот активизировалась, по сравнению с предыдущими годами.

В частности, за последние четыре года достигнуты следующие результаты:

Первое. Улучшено материально-техническое и информационно-аналитическое обеспечение парламентариев.

Президент Узбекистана в июле 2017 года на встрече с парламентариями и представителями партий поднял ряд проблемных вопросов, тормозящих реализацию реформ и препятствующих активизации роли и повышению инициативности парламентариев, местных представительных органов и политических партий в решении социально-экономических проблем населения, а также определил конкретные задачи для их устранения.

В частности, был принят ряд мер и внесены изменения в законы «О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «О политических партиях», а также принят ряд постановлений палат Олий Мажлиса, направленных на улучшение материально-технического обеспечения депутатов и сенаторов, усиление роли политических партий и совершенствование информационно-аналитического обеспечения палат Олий Мажлиса.

Качественно изменилась работа информационно-аналитических и юридических служб палат парламента. Созданы новые структуры в аппарате палат парламента, юридические отделы трансформированы в управления с увеличением штата сотрудников. Создано бюджетное управление, которое осуществляет информационно-аналитическое сопровождение депутатов по вопросам бюджета страны.

С 2018 года успешно осуществляет свою деятельность Институт проблем законодательства и парламентских исследований, который призван содействовать научному, информационно-аналитическому обеспечению палат парламента. Им оказывается содействие в совершенствовании парламентской и законотворческой деятельности с учетом передовой практики зарубежных стран, а также разрабатываются предложения в сфере имплементации международных стандартов в национальное законодательство, особенно в сфере прав человека (за прошедший период Институтом подготовлено свыше 400 информационно-аналитических справок, более 200 научно-правовых заключений и свыше 100 законопроектов. Предложения Института внесли свой вклад в совершенствование нормотворческой деятельности палат парламента, усиление механизмов парламентского контроля, а также в подготовку концепций реформирования сфер народного образования и здравоохранения, и других сфер. Также, на основе изучений методологии Индекса демократии, составляемого британской компанией Economist Intelligence Unit (EIU), Институт разрабатывает предложения по повышению уровня демократии в стране).

Второе. Повысилось качество законотворческой деятельности парламента.

В целях совершенствования правового обеспечения осуществляемых реформ, систематизации законодательной базы, повышения качества нормотворческой деятельности, внедрения в этот процесс современных цифровых технологий и элементов «умного регулирования», принята Концепция совершенствования нормотворческой деятельности. Исходя из ее требований совершенствуется законотворческая деятельность парламента, координируется работа по систематизации и кодификации нормативно-правовых актов, пересмотру рамочных, бездействующих актов законодательства (в частности, принята «дорожная карта», предусматривающая подготовку и рассмотрение более 60законопроектов, которые направлены на систематизацию около 200 действующих законов и более 500 разрозненных подзаконных актов. Например, в целях систематизации избирательного законодательства, которое включало в себя пять целостных законов и целый ряд разрозненных подзаконных актов, разработан и принят Избирательный кодекс. Итоги выборов в представительные органы государственной власти, проведенные 22 декабря 2019 года, показали, насколько новый Избирательный кодекс соответствует международным стандартам. В частности, по мнению миссии БДИПЧ ОБСЕ «принятие Избирательного кодекса обеспечило лучшую правовую основу для выборов»).

Сегодня объем работы и нагрузка нижней палаты в законотворческой деятельности увеличились. То есть, количество законопроектов, находящихся на рассмотрении Законодательной палаты, выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего созыва.

Расширены механизмы общественного и экспертного обсуждения законопроектов. Установлен порядок, согласно которому все проекты нормативно-правовых актов подлежат размещению на Едином портале государственных услуг для проведения общественного обсуждения. В целях расширения механизмов общественного обсуждения проектов законов на этапе их парламентского рассмотрения,внедрена практика размещений текста законопроекта, принятого в первом чтении, на веб-сайте Законодательной палаты. При этом проекты законов, имеющие важнейшее общественное, социально-экономическое значение, в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению выносятся на широкое обсуждение. Также, ответственный комитет может организовать обсуждение законопроекта с участием их авторов, представителей институтов гражданского общества и научно-исследовательских учреждений.

Усовершенствован порядок рассмотрения законопроектов. Установлена гибкая форма голосования. По решению Законодательной палаты голосование по законопроекту может проводиться по главам или разделам, а также по нескольким статьям одновременно.

Расширены права фракций в сфере рассмотрения законопроектов. Также в качестве одного из заметных достижений 2020 года можно отметить активизацию работы парламента по изучению соответствия законопроектов международным договорам, а также внедрение новой практики изучения соответствия проектов законов рекомендациям по улучшению позиций Узбекистана в международных рейтингах.

Здесь, хотелось бы отметить, что создан Республиканский совет по работе с международными рейтингами и индексами, который успешно координируется парламентариями.

Так, за последние четыре года в Индексе экономической свободы Фонда наследия Узбекистан поднялся на 52 позиции, «Индексе ведения бизнеса» Всемирного банка – на 18 позиций, в рейтинге «Классификация страновых рисков» ОЭСР Узбекистан поднялся из 6 группы в 5 группу странового риска, в Международном рейтинге открытых данных Узбекистан занял 44-е место, поднявшись на 125 позиций, в Индексе восприятия коррупции страна поднялась на 5 позиций.

Третье. Укреплены механизмы парламентского контроля.

В целях укрепления механизмов парламентского контроля в Закон «О парламентском контроле», принятый в 2016 году, были внесены более 40 изменений и дополнений. В частности, изменения были направлены на расширение субъектов, объектов и форм парламентского контроля. Так, изменился парламентский контроль над принятием и исполнением Государственного бюджета. Впервые в 2019 году главный финансовый документ на 2020 год был принят в форме закона. Внедрена практика рассмотрения отчета Кабинета Министров о ходе реализации государственной программы на соответствующий год. Наряду с заслушиванием на заседаниях палат информации членов правительства внедрена также и практика заслушивания информациируководителей органов хозяйственного управления. Внедрена практика заслушивания на заседаниях Сената отчетов глав (хокимов) областей, районов, городов по вопросам развития соответствующей территории, а также конкретизированы нормы, регламентирующие парламентское расследование.

Анализ парламентской деятельности показывает, что сегодня парламентарии активно используют механизмы парламентского контроля (например, за 2020 год Законодательной палатой проведено 19 парламентских слушаний, девять мероприятий парламентского часа, определены 14 парламентских запросов, 338 депутатских запросов). В сравнении с предыдущими годами заметно повысилась инициативность депутатов и политических фракций.

В свою очередь, Сенат внедрил новую практику опубликования на своем веб-сайте сенаторских запросов и ответов на них. Это новшество способствует повышению открытости работы и ответственности руководителей органов государственного управления перед верхней палатой.

Образованы Парламентская комиссия по контролю за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парламентская комиссия по соблюдению международных обязательств Республики Узбекистан в области прав человека. Внесены изменения в Закон «Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане)», направленные на создание национального превентивного механизма защиты прав человека, введена должность заместителя омбудсмана – Уполномоченного по правам ребенка.

Учитывая эти изменения, в 2020 году Межпарламентский союз на своем сайте опубликовал статью, в которой высоко оценил последние действия узбекского парламента по внедрению международных стандартов в области прав человека на национальном уровне.

Последние институциональные и законодательные изменения способствовали укреплению механизмов парламентского контроля, роли Олий Мажлиса в системе государственной власти и повышению ответственности и подотчетности исполнительной власти перед парламентариями. Это способствовало активизации конструктивного сотрудничества между парламентом и исполнительной властью.

Четвертое. Расширены парламентские полномочия в решении задач внутренней и внешней политики страны.

С учетом практики демократических стран, в целях повышения ответственности членов правительства перед парламентариями, получившими мандат непосредственно от народа, установлен порядок одобрения членов правительства нижней палатой.

Сегодня Законодательная палата рассматривает и одобряет по представлению Премьер-министра кандидатуры в члены Кабинета Министров для последующего их утверждения в должности Президентом.

Кандидатура в члены Кабинета Министров рассматривается на заседании Законодательной палаты после ее предварительного рассмотрения ответственным комитетом, фракциями и депутатскими группами. Кандидат при рассмотрении его кандидатуры в Законодательной палате представляет план действий, предусматривающий правовые, экономические, социальные, организационно-технические меры по достижению целевых показателей и задач на перспективу.

Расширение полномочий Законодательной палаты по рассмотрению кандидатур членов правительства повышает ответственность и парламентариев и членов правительства за формирование внутренней политики страны.

В целях совершенствования правовых основ парламентских полномочий в решении задач внешней политики страны принята Концепция парламентской дипломатии. Она направлена на определение приоритетов, стратегических целей и принципов деятельности Олий Мажлиса в реализации внешней политики страны и парламентской дипломатии.

Несмотря на пандемию, деятельность парламента по развитию сотрудничества с зарубежными парламентариями усилилась. Если в 2015—2019 годах функционировало 28 групп сотрудничества с законодательными органами зарубежных стран, то в настоящее время их число составляет 51.

В палатах парламента созданы новые должности, ответственные за развитие межпарламентского сотрудничества и парламентской дипломатии.

В целях развития взаимодействия послов с Сенатом и наращивания элементов парламентского контроля налажена практика заслушивания отчетов послов Узбекистана в зарубежных странах.

Принятые меры, очевидно, способствовали укреплению полномочий палат парламента в решении задач внутренней и внешней политики страны и развитию межпарламентского сотрудничества.

Отдельно хотелось бы отметить активный вклад узбекских парламентариев в продвижении в рамках ООН важных инициатив Узбекистана в сфере религиозной толерантности, региональной безопасности, защиты прав молодежи, усиления роли парламентариев в обеспечении прав человека.

Например, специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность», инициированная Президентом Узбекистана Ш.Мирзиёевым 12 декабря 2018 года на 72-й сессии ГА ООН, была единогласно поддержана и принята государствами-членами ООН .

Кроме того, нельзя не отметить инициативы Узбекистана по развитию нового этапа сотрудничества государств Центральной Азии в целях укрепления добрососедства, региональной безопасности и устойчивого развития стран. Сегодня, благодаря совместным усилиям, в регионе значительно повысился уровень политического доверия. В настоящее время ведётся работа по созданию группы дружбы парламентов государств Центральной Азии, которая призвана служить форумом для обсуждения и выработки конструктивных предложений по развитию региона.

Пятое. Совершенствуются парламентские механизмы диалога с гражданами и повышается открытость парламента.

За прошедший период сформирован многоаспектный диалог парламентариев с народом, включающий такие направления, как вовлечение граждан в законотворческую деятельность, парламентский контроль, работа с обращениями граждан и аккумулированию их инициатив.

Кардинально изменилась работа парламентарий с избирателями. Сегодня внедрена новая практика систематического изучения проблем избирателей с выездом на места (например, в 2020 году несмотря на пандемию депутатами на местах организовано свыше 5 тысяч встреч с участием 95 тысяч избирателей, осуществлено 14 региональных изучений. Если в прошлом году депутатами рассмотрено более 9,3 тысяч обращений граждан, то из них более 2,9 тысяч обращений (31 %) было получено непосредственно во время встреч и приёма граждан на местах. Отличительной стороной таких встреч является то, что более 2,6 тысяч обращений избирателей были положительно решены на местах). Итоги изучений и поднятые в обращениях вопросы становятся поводом для инициированияпарламентских запросов, парламентских слушаний и депутатских запросов.

В период COVID-19 усилилась коммуникация парламентариев с избирателями посредством цифровых технологий, социальных сетей, в частности, Telegram, Facebook, и др. В то же время активизировался «Электронный парламент».В тестовом режиме запущены новые сайты для более интенсивного диалога с избирателями и обсуждения законопроектов – oliymajlis.gov.uz, qonun.gov.uz, deputat.gov.uz. Внедрена практика онлайн-трансляций заседаний Сената и Законодательной палаты.

Следует отметить, что по инициативе главы государства с 2018 года запущен портал коллективных обращений «Менинг фикрим» («Моё мнение»), посредством которого граждане могут подавать обращения по вопросам, касающимся жизни общества. Обращения, получившие достаточное количество голосов поддержки со стороны общественности, рассматриваются компетентными органами – парламентом, Кабинетом Министров, местными представительными органами а два года на веб-портал поступило около 4,2 тысяч обращений, из которых более 400 поставлены на голосование, и всего лишь 20 обращений набрали достаточное количество голосов для рассмотрения уполномоченным органом. Кроме того, гражданами оставлено более 2,7 тысяч комментариев по обращениям, представленным на голосование. Заслуживает внимания и то, что предложения, озвученные в 40 обращениях, даже если они не набрали достаточного количества голосов, в связи с их актуальностью для общества, были реализованы и по ним были приняты соответствующие решения уполномоченных органов).

Работа парламентариев по повышению эффективности системы диалога с народом,внедрению в практику альтернативных методов обсуждения с общественностью актуальных проблем дает положительные результаты, которые отражаются в повышении доверия электората.

Анализ реформ в сфере усиления роли Олий Мажлиса в системе государственной власти позволяет сделать вывод о том, что качество законотворческой деятельности повышается. Укреплены механизмы парламентского контроля, улучшилась подотчетность исполнительной власти перед парламентариями, выросла степень открытости парламента, набирает темп диалог с электоратом.

Обобщая вышеотмеченное, можно отметить, что задачи, определенные в Стратегии действий, своевременно и поэтапно реализуются. Был достигнут прогресс в сфере усиления роли и повышения эффективности Олий Мажлиса. Эти позитивные результаты свидетельствуют о необходимости продолжения и поддержки начатого курса реформ.

Дониёр Тураев,

заместитель директора Института

проблем законодательства и парламентских

исследований при Олий Мажлисе.

21.04.2021 19:28

Ukrayna ve Rusya Arasında ki Kriz Savaşa Dönüşmeden Önce, Türkiye, Kendi Milli Menfaati İçin Doğru Diplomasiye Dönmelidir ve Bu Konuda Tarafsızlığını İlan Etmelidir.

Ukrayna ve Rusya arasında ki kriz bir savaşa dönüşmek üzere olduğu gözükmektedir.
Bu yüzdende Ukrayna’yı destekleme konusunda taraf olan NATO, kırmızı alarm derecesini tam teyakkuz da tutmakta ve alarmı 5. Derece olan savaş derecesinden bir önceki derece olan 4. derceye çıkartmıştır.

Böyle bir durumda ise Merkezi İstanbul-Maslak’ta bulunan NATO’ya bağlı ve Komutası Türkiye’de olan NATO Çevik Kuvvet Kolordusunun kullanımı söz konusu olacaktır. Bu ise Türkiye’nin NATO istemi içinde savaşa girmesi demektir.

ABD’nin Ukrayna’ya destek için savaş gemilerinin Boğaz’lardan Montrö’ye uygun olarak Karadeniz’e geçirmesini durdurması ise, Rusya ve Ukrayna arasında savaş olasılığının büyüdüğünüde göstermektedir.

Bıu anlamda ABD’nin bu iki savaş gemisinin geçirmemesinin buradaki tamamlayıcı anlamı ise iki farklı biçimde şöyle özetlenebilir.

DİKKAT!  Yazıları eposta olarak al

Birincisi, Ukrayna ve Rusya arasında kısa süre içinde bir sıcak çatışma ihtimalinin yüksek olmasıdır. ikincisi ise, böyle bir durumda ABD gemilerinin Savaş bölgesinden uzakta tutulması ve zarar görmedini önleme olasılığıdır.

Bugün 100.00 kişi ile Ukrayna Ordusu’nun Dombas’ta ki havaalanına doğru harekete geçmesi, Rusya ve Ukrayna arasında olabilecek bir askeri çatışma ve savaş ihtimalini yükseltmektedir.

Aynı zamanda Rus Ordusu’nun, bölgeye 300 Savaş uçağı konuşlandırması, iki mekanize ve iki hava indirme Tümenleri olan 80-100.000 arasında tam teçhizatlı bir askeri güç ile bölgeye askeri yığınak yapması, Ukrayna’ya ve destekçilerine karşı büyük bir göz dağıdır ve bu aynı zamanda Rusya tarafından Ukrayna ve destekçilerine karşıda caydırıcı bir güç gösterisi anlamınada gelmektedir.

Rusya bunun dışında ve buna paralel olarakta, Rusya’nın Murmansk’ta ki Kuzey Filosu, Kaliningrad’daki Baltık Filosu, Hazar Denizindeki Hazar Filosu, Kırım’da ki Karadeniz Filosu ve Viladivostok’taki Pasifik Filosu en yüksek alarm seviyesinde tutulmaktadır.
Bu filolar atom savaş başlıkları taşıyan ve uzun menzilli balistik füzeler ile techizatlandırılmış filolardır.

 

Buna paralel olarak Rusya’nın tüm Silahlı Kuvvetleri son 15 gündür ise Tüm ordunun savaşa hazırlık seviyesi için iç denetimlerini bitirmiştir.Hazırlıklar her türlü savaş ihtimaline göre tamamlanmıştır.

Okumaya devam et  Yurtdışında Türkiye'den FARKLI Yapıldığını Bilmediğiniz 8 ŞEY

Rusya bu anlamda her an savaşa hazır olduğunu dünyaya ilan etmiştir.

ABD ise, Ukrayna’nın yanında olduğunu ve Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını desteklediğini açıklamıştır.
Herhangi bir durumda ABD’nin Ukrayna’nın yanında olacağını ve Ukrayna’yı destekleyeceği doğrultusunda ise Ukrayna’nın Devlet Başkanı’na da teminat vermiştir.

Batı Avrupa ülkeleri ise, özellikle Fransa ve Almanya bölgede her hangi bir askeri çatışma istememektedir.
İki ülkede Ukrayna’ın yanında gibi gözüksede, iki ülkede Ukrayna’nın gerçekte doğrudan yanında olmaktan kaçınmaktadır.
Çünkü iki ülkede, ABD baskısına rağmen enerji tedarik ettikleri Rusya ile iyi geçinmek istemekte, Rusya ile olan karşılıklı milli menfaatlerini ABD’ye rağmen bu krizden daha önde tutmaktadır. ABD’yi eskisi gibi dinlememektedir.

Diğer NATO ülkeleri arasında da Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz ve alınacak tavırlar konusunda da tam bir görüş birliğide sağlanmış değildir.

Tüm fotoğrafa baktığımızda ise, gerçekte mevcut durumda ABD ve Ukrayna büyük ölçüde yalnızdır. Avrupa’da ki müttefiklerden ABD ve Ukrayna’nın istediği ve beklenen açık destek gelmemiştir.

ABD bu durumu gördüğü için, bir yandan krizin dozunu Rusya’ya karşı Ukrayna’yı kışkırtarak artırırken, diğer yandan da tek başına bu yükün altında kalmamak için, ABD Devlet Başkanı olarak Biden kendisinin bizzat dün katil dediği Rusya Devlet Başkanı Putin’e telefon edip üçüncü bir ülkede bu krizi görüşme ve aşma konusunda bir görüşme teklifi yapmıştır.

İçinde bulunan bu durum 1961 Küba krizi’ni andırmaktadır.
Biden‘de aynen ABD eski Devlet Başkanı Kennedy gibi, ilk baştaki saldırgan ve tehditkar tutumundan ve Rusya’nın kararlı duruşundan dolayı bir şekilde geri adım atmış ve sorunu doğrudan bizzat Rusya ile görüşerek ‘çözmeye’ çalışmaktadır. ABD’de bu konuda sıkışmış gözükmektedir.

 

Bu durumda görünüş odurki, ABD kışkırttığı Ukrayna krizinden bir şekilde ve sorun çok dibe vurmadan ve kendisine tüm sorun mal edilmeden kurtulmak istemektedir.

Rusya ise olayı iyi analiz etmekte ve konumundan taviz vermemektedir.
Askeri gücünü gerekirse kullanacağı konusunda kararlı gözükmektedir.

Okumaya devam et  Ukrayna Üzerinden Büyük Oyun

Türkiye’de ki Erdoğan yönetimi ise, ABD’den de daha fazla olaya angaje olmuştur. Sanki ortada bir savaş ihtimali yokmuş gibi, Ukrayna’ya 2019’da sattığı SİHAlardan bu yıl Haziran ayına kadar 46 tane daha satacağını beyan etmiştir.

Rusya Erdoğan’ın bu tutumunu çok sert bir şekilde eleştirmiş ve bunu Rusya’ya karşı Ukrayna’yı kışkırtma ve destekleme olarak algılamıştır.

Rusya’nın bu konudaki tutumunu en yüksek perdeden resmi olarak deklare etmiştir.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelinsky ve Erdoğan arasında yapılan görüşmelerden sonra açıklanan yazılı metin/deklerasyonda ise, Rusya’nın hedefe oturtulduğu, 4 defa metinde Rusya’nın işgalci olduğunun ve bir kerede Ukrayna’nın NATO’ya girişinin desteklendiğinin belirtilmesi, Rusya açısından bardağı taşıran son damlalardan biri olmuştur..

Bu Rusya tarafından mevcut savaş tamtamlarının çaldığı bir atmosferde, Türkiye’nin diplomatik nezaketi aşması ve Rusya karşıtı cephede yer alması olarak görülmüştür.

Gerçektede ise bu tip bir yaklaşım geleneksel Türk diplomasisinde asla yoktur.
Hiç bir denge politikasında veya tarafsızlık politikasındada yoktur.
Erdoğan burada Rusya’ya karşı olumsuz açıklama, Ukrayna’ya silah satma, İngiltere’nin bizzat organize ettiği uluslararası Kırım Platformuna katılma istemi ve bunun esasında ön görüşmeleri için Hulusi Akar’ın güya Chattam House konferansına katılma bahanesi ile Londra’ya gitmesi Rusya tarafından, Türkiye’nin Rusya karşıtı eylem içinde olduğu gibi not edilmiştir.

Rusya bu yüzden, sadece ABD ve Erdoğan aradındaki gizli Montre’yi delme görüşmelerinden değil, aynı zamanda Erdoğan’ın tüm diğer tavırlarından dolayıda 4 defa arka arkaya Türkiye’yi üst perdeden uyarmıştır.
Ve Erdoğan’nın bu konuda ki ‘güvenilmez’ tutumlarından dolayıda çok rahatsızdır. Bunu açıkçada hem Rusya Devlet Başkanı Putin Erdoğan’a telefonda hemde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Mısır’da ki ziyareyi sırasında beyan etmiştir.

Türkiye’nin tavrının bu konuda sürmesi ve değişmemesinden dolayıda Rusya Türkiye’yi cezalandırma ambargosunun ucunuda Rusya’dan Türkiye’ye uçak seferlerinin çoğunu durdurarak göstermiştir.

Rusya burada hızlı davranmıştır. Acil bir adım atarak Normalde hergün olan ve Rusya’nın 21 değişik havaalanından Türkiye’ye 150 sefer düzenlenmektedir. Rusya Türkiye’nin tutumunu değiştirmemesinden dolayı uçak mevcudiyetini haftada sadece 2 defa olmak üzere ve Moskova’dan uçması kaydı ile iki uçağa indirmiştir.
Rusya tüm yorumcuların üzerinde birleştiği gibi bu şekilde Türkiye’yi “pandemi bahanesinide” gerekçe göstererek öncelikle turizm alanında cezalandırmıştır. Türkiye’yi turizm geliri açısından çok büyük zarara sokmuştur. Bu durumda 2019 verilerine göre Türkiye’ye 7 milyon Rus turistin geldiği ve ortalama her Rus turistin ise otel masrafkarının dışında Türkiye’ye tüketim olarak 800 dolar bıraktığı gelirden mahrum olma ile Türkiye karşı karşıyadır.

Okumaya devam et  BÜLENT ESİNOĞLU : Ukrayna Yugoslavya olur mu ?

Bu cezalandırma bugün itibarıyla 1 Haziran 2021’e kadar devam edeceği belirtilsede, bu esasında, Rusya’nın Türkiye’yi, Ukrayna krizinde ki tavrından dolayı ucu açık bir şekilde bir cezalandırma yöntemi olarak görülebilir.

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna krizi karşısında aldığı mevcut tutumunun bu şekilde sürmesi dahilinde ise, Rusya’nın bunu Libya , Suriye, Irak ve tarım ürünleri ithalatı vs gibi diğer başka alanlarada yansıtacağını söylemek ise fazla abartılı görülmemelidir.

Kısaca konuyu özetlersek, durum her anlamda Türkiye’nin aleyhine işlemektedir.

Türkiye daha şimdiden zarardadır.

Erdoğan’ın şahsım devletin edasıyla bu uluslararası krizi Türkiye açısından yönetemedipi ortadadır. Erdoğan bu konuda taraflı davranmadı, Türkiye’nin milli menfaatlerine uygun düşmemekte ve Türkiye’nin milli menfaatlerine katmerli bir şekilde zarar vermektedir.

Ve Türkiye’yi bölgede telafisi belkide mümkün olmayan ve bedeli çok ağır olacak olan çok zor durumlara sokmaktadır.

Burada Türkiye açısından yapılacak olan ise, Türkiye’yi daha kötü durumlara sokmamak için, Türkiye’de ki aklı başımda ki kanaat önderlerinin, siyasi partilerin, STK’ların birlikte Türkiye’nin bu Krizde tarafsız olmasını sağlayacak bir iklimi yaratmak için çaba göstermeleri, aklı selim davranmaları, Atatürk’ün diplomasi yolunu izlemeleri, kamuoyu oluşturmaları ve iktidarı bu ve Erdoğanın şahsım devleti ve sırf ABD’ye yaranmak için yanlış kararlar alma konusunda uyarmaları ve iktidar üzerinde siyasi bir baskı oluşturmaları gerekmektedir.

Şu anda bu konuda bunlar acilen yapılmalı, insiyatif alınmalı ve önümüze gelecek olan kızılcık şerbetlerinin Erdoğan’ın hatalarından dolayı Türk Milleti’ne içirilmesi süreci mutlaka durdurulmalıdır.
Bu konuda zaman lüksü kalmamıştır.
Vakit tamamdır! Tercih ve söz milletindir.
Sefa Yürükel

последние новости

Top 10 Самые Популярные Новости